Pokaż/Ukryj filtrowanie

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY B2B – ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu Klientowi systemu pod adresem www.baczek.pl , w celu zamawiania towarów u Sprzedawcy za pośrednictwem Internetu zgodnie z prezentowaną ofertą handlową Sprzedawcy.
 2. Dane kontaktowe:

Platforma B2B Zabawkarstwo Wojciech Bączek
ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek
ul. Gdańska 80
07-100  Węgrów
NIP: 824-000-47-92
REGON: 710061733

Adres poczty elektronicznej: biuro@baczek.pl
Numer telefonu do B2B: (25) 792-31-98 (godziny pracy Biura Obsługi Klientów: 8:00-16:00)

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy B2B (zwany dalej również „Sklepem”), zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady przeglądania dokumentów księgowych dotyczących zrealizowanych transakcji. 
 2. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który dokonuje zamówień za pośrednictwem Platformy B2B (zwany dalej „Użytkownikiem” lub „Klientem”).
 3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych przez Platformę B2B.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca -  oznacza ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek z siedzibą w Węgrowie, przy ul. Gdańskiej 80, 07-100 Węgrów, NIP: 824-000-47-92, REGON: 710061733, będącego jednocześnie właścicielem Platformy B2B Zabawkarstwo Wojciech Bączek.
 2. Klient – podmiot niebędący konsumentem, zawierający umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, który w ramach współpracy handlowej ze Sprzedawcą nabywa Produkty na zasadach określonych w Warunkach Współpracy Stron.
 3. Strony – należy przez to rozumieć Sprzedawcę oraz Klienta.
 4. Warunki Współpracy Stron – należy przez to rozumieć zasady regulujące współpracę handlową Stron w tym w szczególności ogólne warunki współpracy udostępnione przez Sprzedawcę pod adresem www.baczek.pl, obejmujące zasady dostarczania towaru, zasady reklamacji, zasady zwrotu towaru, formy płatności.
 5. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności B2B.
 6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.
 7. Koszyk – element oprogramowania Platformy B2B, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Login - adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta przez Klienta.
 9. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas zakładania konta w Sklepie.
 10. Strona Internetowa Platformy B2B – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działający w domenie baczek.pl
 11. Towar – każdy produkt przedstawiony przez Sprzedawcę, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa na odległość zawarta między Sprzedającym a Kupującym na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo.
 14. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego zakupionego Towaru.
 15. Dostawca – firma kurierska , z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

§ 3 Zasady korzystania z Platformy B2B

 1. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,  domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy B2B oraz wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Platformy B2B (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Platformy  B2B w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych na Platformie B2B, Sprzedawca podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer)
 3. Do korzystania z Platformy B2B, w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest: 
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • przeglądarka internetowa: Chrome/Firefox/Safari/Edge w aktualnej wersji
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 1. Klient obowiązany jest do korzystania Platformy B2B w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy B2B, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Platformy B2B. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy B2B spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy B2B z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia na Platformie B2B. 
 2. Rejestracja ma charakter nieodpłatny.
 3. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem: https://baczek.pl/registration?b2b=1 . Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.  Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie Rejestracji nieaktywnego Konta.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 1. zapoznaniem się, przyjęciem do wiadomości i akceptacją Regulaminu,
 2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta,
 3. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta. 
 1. Aktywacji Konta dokonuje Administrator Platformy B2B po weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Z chwilą aktywacji Konta zostaje zawarta Umowa dotycząca prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Platformą B2B, natomiast Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta i możliwość dokonywania zmian danych podczas Rejestracji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia dostępu do PlatformyB2B  lub odpowiednio – zablokowania dostępu do Platformy B2B lub usunięcia Konta bez podania przyczyny, a w szczególności jeżeli:

a. Klient naruszy rażąco zasady korzystania z Platformy B2B określone w Regulaminie,

b. Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym,

c. Sprzedawca wykryje na koncie Klienta działania polegające na automatycznej akwizycji danych z Platformy B2B.

 1. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.  Zgoda ta nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych odsprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu Rejestracyjnym.
 3. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i udostępniania osobom trzecim hasła. Klient powinien traktować hasło jako tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków  łączności. W takim przypadku Klient otrzyma nowe hasło.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Klienta swojego konta osobom trzecim. Klient oświadcza, iż w przypadku udostępniania swojego Konta osobowego osobie trzeciej ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez tą osobę działania, w szczególności za złożone zamówienia.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów oraz bez podania przyczyny. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mailowy: biuro@baczek.pl , na adres e-mailowy opiekuna handlowego przypisanego do Klienta lub pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Umowa w takim przypadku wygasa niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą już nabytych praw  przez Klienta korzystającego z Platformy B2B oraz nie zwalnia go z zaciągniętych zobowiązań.

§ 5 Zamówienia

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Platformy B2B  stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Platformy B2B. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Platformy B2B przycisk „ZAMAWIAM”.  Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar oraz Dostawę (dostawa z wyłączeniem wysyłki „specjalna”). 
 4. W przypadku gdy Klient ma możliwość i wybierze „wysyłkę specjalną” lub „do ustalenia” koszt dostawy zamówionych Towarów będzie przedstawiony Klientowi po przekazaniu zamówienia do realizacji.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Na podstawie złożonego zamowienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności na Platformie B2B zamówionego przez Klienta Towaru.
 8. W przypadku braku Towaru zamówionego na Platformie B2B lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówieni,
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 10. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w racjonalnym terminie, może on odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty jej zawarcia.
 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 5 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 6 Ceny produktów i dostępne metody płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Platformy B2B zmieszczone przy danym Towarze:
 1. stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich,
 2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany po złożeniu zamówienia.
 1. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Platformy B2B w momencie składania zamówienia przez Klienta.  Nie ulega ona zmianie niezależnie od zmian cen na Platformie B2B, które mogą się pojawiać w odniesieniu do poszczególnych towarów, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Cenę, termin zapłaty, przyznanie rabatu oraz jego wysokość Klient ustala indywidualnie z przydzielonym Klientowi opiekunem handlowym, przed złożeniem zamówienia.
 3. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę zamówionych towarów.
 4. Koszt transportu/dostawy będzie podany podczas składania zamówienia lub w przypadku wysyłki „specjalna” bądź „do ustalenia” koszt transportu zostanie podany po skompletowaniu zamówienia.
 5. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury VAT   w terminie wskazanym na fakturze przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru.
 6. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia.
 7. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy Dostawie. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
 2. Przedpłata na konto bankowe – po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za zamówienie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie zostaje przekazane do realizacji
 3. Przelewem online – forma płatności za pośrednictwem systemu PayU S.A. lub Przelewy24 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia dokonania płatności  przez PayU S.A.
 4. Płatność odroczona - Klient dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 5. Gotówka – Klient dokonuje płatności gotówką w trakcie dostawy lub odbioru osobistego

§ 7 Dostawa

 1. Realizacja Dostaw następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem współpracujących z ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek firm kurierskich, transportem własnym lub na podstawie innej opcji dostawy ustalonej każdorazowo z opiekunem handlowym Klienta, przed złożeniem zamówienia.
 3. Sprzedawca telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła do Klienta informację kiedy Klient otrzyma Towar.
 4. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu, przekazanie go do dyspozycji Kupującego do wyładunku.
 5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Jeżeli Klient zauważy uszkodzenie przesyłki powinien spisać protokół szkody w obecności Kuriera i przekazać go Sprzedawcy.
 6. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku, uszkodzenia lub braków.
 7. Sprzedający nie realizuje zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, oraz zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostaw.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem Kurier zostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu celem ustalenia terminu odbioru przesyłki przez Klienta. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu ustalając z Klientem ponowną wysyłkę Towaru i koszt Dostawy.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszystkie Towary dostępne na Platformie B2B są fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi jeżeli zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Uzupełnienie zasad składania i rozpoznania reklamacji stanowią przepisy art. 556 i następne kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć:
 1. w formie elektronicznej wysyłając e-mail lub wypełniony Formularz Reklamacji (dostępny w zakładce Reklamacje) na adres: biuro@baczek.pl
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: (25) 792-31-98
 3. pisemnie na adres:

ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek
ul. Gdańska 80
07-100 Węgrów

 1. Wskazane jest aby reklamacja zawierała następujące informacje: 
 • Nazwa firmy
 • Adres
 • adres e-mail
 • datę zakupu
 • nr FV
 • przedmiot reklamacji
 • wskazanie żądania Klienta
 • okoliczności uzasadniające reklamacje
 1. Występując z reklamacją Klient powinien dostarczyć wadliwy Towar w celu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Uprawnienie z tytułu rękojmi wygasa jeżeli towar był użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej zakupionego towaru, Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca udziela gwarancji na produkty, których jest producentem.
 6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji
 2. w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację
 3. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z rękojmią.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
 4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 10 Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady Ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Wykorzystanie plików cookie

 1. Zasady wykorzystania plików cookie zamieszczone są w Polityce plików cookie.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.baczek.pl i obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Platformy B2B.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie (tutaj) oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 9.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w treści Regulaminu zwanym „RODO”.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek  w ramach Platformy B2B będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedającego.